Nghiệm thu các đề tài, dự án SXTN thuộc nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2009


Trong hai ngày 17 và 18/01/2010 tại Bộ Công Thương Hội đồng Khoa  học Công nghệ cấp Bộ  đã họp để đánh giá đề tài, dự án án SXTN do Viện  Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim chủ trì thực hiện.
 
Hội đồng gồm các Giáo sư, P.Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia hàng đầu  trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành của đề tài và dự án SXTN thực hiện.

Kết quả đánh giá của Hội đồng về 09 đề tài và 02 dự án SXTN do Viện chủ trì thực hiện:  05 đề tài đạt loại Xuất sắc, 04 đề tài và 02 dự án SXTN đạt loại Khá

Danh mục các đề tài, dự án SXTN do Viện chủ trì thực hiện năm 2009