Tư vấn lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Chủ trương đầu tư (IP) và Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IC)

Tư vấn lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Chủ trương đầu tư (IP) và Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IC)

Dự án Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5000 m3.

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công nghệ

Dự án “Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng đuôi số 4

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Dự án Đầu tư XD NM sàng - tuyển than Nam Mẫu.

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi