Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản