Tư vấn lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Chủ trương đầu tư (IP) và Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IC)

Tên Công ty: Công ty TNHH Nikel Bản Phúc
Địa điểm thực hiện: Tỉnh Sơn La
Công việc: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Chủ trương đầu tư (IP) và Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IC) cho 4 mỏ triển vọng là Mỏ quặng sunfua đặc sít Bản Chạng (MSV), Mỏ quặng Kingsnake hoặc Suối Đán MSV, Mỏ quặng xâm tán Bản Phúc (DISS) và Mỏ quặng xâm tán Bản Khoa.
Năm thực hiện: 2023