Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mơi

Thông báo
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế, Lãnh đạo Viện thông báo các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung, cụ thể xem trong Thông báo đính kèm.