Thông báo triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thông báo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG CỦA
VIỆN KH&CN MỎ-LUYỆN KIM NĂM 2021
  
Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ (KHCN) là nhiệm vụ cốt lõi của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (VIMLUKI), trực thuộc Bộ Công Thương (MOIT). Hàng năm, ngoài thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, tham gia các Đề án, Dự án KHCN thuộc các Chương trình về Qui hoạch, Môi Trường… VIMLUKI còn được MOIT tuyển chọn, giao thực hiện nhiều nhiệm vụ KHCN thuộc khuôn khổ các nhiệm vụ KHCN do MOIT quản lý, cụ thể : 
- Cơ quan chủ quản các nhiệm vụ KHCN: Bộ Công Thương ;
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim :
          Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
          Tel:        024.38 232 986 ;                Fax: 024.38 456 983.
- Nguồn kinh phí : Ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp; Phương thức thực hiện: khoán chi từng phần.
- Các nhiệm vụ KHCN do VIMLUKI được giao thực hiện năm 2021:
TT Tên nhiệm vụ Tên, học hàm học vị chủ nhiệm Thời gian thực hiện Kinh phí (tr.đ) Mục tiêu/Nội dung nghiên cứu Kết quả cần đạt
1 Nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng Diatomit mỏ An Xuân, Tuy An, Phú Yên thành chất cải tạo đất sử dụng trong nông nghiệp Th.S. Trần Ngọc Anh 04/2021÷12/
2022
1.950 * Mục tiêu:  
- Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến khoáng Diatomit thành chất cải tạo đất phục vụ trong nông nghiệp.
- Đề xuất định hướng sử dụng chất cải tạo đất phù hợp với loại cây trồng, loại đất và vùng đất khác nhau.
* Nội dung nghiên cứu phải thực hiện: Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; Nội dung 2: Báo cáo tổng quan về khoáng Diatomit và phương pháp nghiên cứu chế tạo chất cải tạo đất từ khoáng Diatomit trong nước và trên thế giới; Nội dung 3: Lập phương án lấy mẫu, giám sát, phối hợp lấy mẫu khoáng Diatomit An Xuân, Tuy An, Phú Yên và khảo sát thu thập một số mẫu chất phụ gia; Nội dung 4: Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu khoáng Diatomit An Xuân, Tuy An, Phú Yên; Nội dung 5: Nghiên cứu quy trình tuyển cơ học để xử lý khoáng Diatomit thành chất cải tạo đất; Nội dung 6: Nghiên cứu lựa chọn chất phụ gia và khả năng hấp phụ, hút nhả chất dinh dưỡng của khoáng Diatomit; Nội dung 7: Nghiên cứu công nghệ phù hợp để xử lý khoáng Diatomit thành chất cải tạo đất; Nội dung 8: Thí nghiệm quy mô lớn và sản xuất 1500 kg chất cải tạo đất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Báo cáo kết quả quy mô lớn và đánh giá sự ổn định của kết quả; Nội dung 9: Thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm, đề xuất, định hướng khả năng sử dụng sản phẩm của đề tài; Nội dung 10: Tổng hợp số liệu và viết báo cáo tổng kết đề tài.
* Sản phẩm dạng I: 
- 500 kg sản phẩm chất cải tạo đất diatomit loại 1 đạt các chỉ tiêu chất lượng sau:
Kích thước hạt (5 cấp hạt khác nhau), mm: <1;1÷2;2÷7;7÷15;15÷25;
Tỷ trọng rời, g/cm3: 0,4 ÷ 0,55
Khối lượng riêng, g/cm3: 2,3
Khả năng trao đổi cation, cmol/kg: 10 ÷15
Tổng độ rỗng: 75 ÷ 80%;
Độ hấp thụ nước bão hòa: 115 ÷ 145%;
Độ hổng phi mao quản: 12 ÷ 18%;
Độ hổng mao quản: 60 ÷ 68%;
Kích thước lỗ trung bình: 0,1 ÷ 0,8 mm;
Hàm lượng SiO2 ≥72%.
- 1000 kg sản phẩm chất cải tạo đất diatomit loại 2 đạt các chỉ tiêu chất lượng sau:
Kích thước hạt (3 cấp hạt khác nhau), mm: <1;0, 1,0÷2,0;2,0÷3,0;
Hàm lượng SiO2: >60%
Hàm lượng Al2O3: <11%;
Hàm lượng Fe2O3: <7%;
Trọng lượng riêng: 2,3 g/cm3;
Hàm lượng N hữu hiệu: <5%;
Tổng CaO MgO hữu hiệu: <5%.
* Sản phẩm dạng II: Quy trình công nghệ chế biến khoáng Diatomit thành chất cải tạo đất sử dụng trong ngành nông nghiệp từ nguồn mỏ An Xuân, Tuy An, Phú Yên (Quy trình công nghệ đầy đủ, chi tiết các thông số, phù hợp với đặc điểm của đối tượng quặng, có tính lặp lại và ổn định. Sản phẩm tạo ra đạt chỉ tiêu kỹ thuật như dạng I).
* Sản phẩm dạng III: 01 bài báo về “công nghệ chế biến khoáng Diatomit mỏ An Xuân, Tuy An, Phú Yên thành chất cải tạo đất” đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ kim loại hoặc Tạp chí Công nghiệp Mỏ của Việt Nam.
2
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trinh xác định hàm lượng Sb, Au, Ag, As, Cu, Pb, Bi, Se, Sn, Cd trong tinh quặng antimon và xác định hàm lượng Au, Ag, Sb trong xi antimon. 
ThS Lê Thị Như Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
04/2021÷12/
2022
 
 
 
 
 
 
 
 


1.450
 
 
 
 
 
 
 
 
*Mục tiêu: Xây dựng quy trình phân tích Au, Sb, Ag, As, Cu, Pb, Cd, Bi, Se, Sn trong tinh quặng antimon và quy trình phân tích Au, Ag, Sb trong xi antimon để đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng tinh quặng antimon và xác định các nguyên tổ quý hiếm trong xi antimon.
Nội dung nghiên cứu phải thực hiện: Nội dung 1: Xây dựng đề cương - dự toán; Nội dung 2: Tổng quan về tiêu chuẩn tinh quặng antimon, xỉ antimon trong và ngoài nước; Nội dung 3: Đánh giá khả năng phân tích các thành phần trong tinh quặng antimon và xỉ antimon của các phòng thử nghiệm trong nước; Nội dung 4: Nghiên cứu xác định hàm lượng Sb trong tinh quặng Antimon bằng phương pháp chuẩn độ; Nội dung 5: Nghiên cứu xác định hàm lượng Au trong tinh quặng Antimon bằng phương pháp nung luyện kết hợp F-AAS; Nội dung 6: Nghiên cứu xác định hàm lượng Ag trong tinh quặng antimon bằng phương pháp F-AAS; Nội dung 7: Nghiên cứu xác định hàm lượng Pb trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 8: Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 9: Nghiên cứu xác định hàm lượng Sn trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 10: Nghiên cứu xác định hàm lượng Bi trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 11: Nghiên cứu xác định hàm lượng Se trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 12: Nghiên cứu xác định hàm lượng Cd trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 13: Nghiên cứu xác định hàm lượng As trong tinh quặng antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 14: Nghiên cứu xác định hàm lượng Au trong xỉ antimon bằng phương pháp chiết dung môi kết hợp F-AAS; Nội dung 15: Nghiên cứu xác định hàm lượng Ag trong xỉ antimon bằng phương pháp F-AAS; Nội dung 16: Nghiên cứu xác định hàm lượng Sb trong xỉ antimon bằng phương pháp ICP-OES; Nội dung 17: Xây dựng dự thảo 13 TCVN về quy trình xác định hàm lượng kim loại trong tinh quặng antimon và xỉ antimon; Nội dung 18: Báo cáo tổng kết đề tài; Nội dung 19: Tổng hợp và hoàn thiện tiêu chuẩn theo ý kiến đóng góp về 13 dự thảo TCVN của các đơn vị liên quan. Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc xây dựng dự thảo TCVN.
 
 
 
 
 
 
* Sản phẩm dạng II: 13 dự tháo TCVN về quy trinh phân tích trong nền mẫu tỉnh quặng antimon và xỉ antimon đủ điều kiện để Bộ Công Thưcmg trình phê duyệt, cụ thể:
 1. Ọuy trinh xác định hàm lượng Au trong tinh quặng antimon bằng phương pháp nung luyện và quang phổ hấp thụ nguyên từ ngọn lừa (F-AAS),
 2. Quy trinh xác định hàm lượng Sb trong tinh quặng antỉmon bằng phương pháp chuẩn độ.
 3. Quy trinh xác định hàm lượng Ag trong tinh quặng antimon bằng quang phổ hấp thụ nguyên từ ngọn lửa (F-AAS).
 4. 4. Quy trinh xác định hàm lượng As trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES).
 5. Quy trình xác định hàm lượng Pb trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES).
 6. Ọuy trình xác định hàm lượng Cu trong tinh quặng antimon bàng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên từ nguồn plasma cao tần cam ứng (ICP-OES).
 7. Quy trình xác định hàm lượng Sn trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES).
 8. Quy trình xác định hàm lượng Cd trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES).
 9. Quy trình xác định hàm lượng Se trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên từ nguồn plasma cao tần cảm ứng(ICP-OES).
 10. Quy trình xác định hàm lượng Bi trong tinh quặng antimon bàng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên từ nguồn plasma cao tần cảm ímg (ICP- OES).
 1. Quy trình xác định hàm lượng Au trong xi antimon bằng phương pháp chiết dung môi và quang phổ hấp thụ nguyên từ ngọn lửa (F-AAS).
 2. Quy trình xác định hàm lượng Ag trong xi antimon bàng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lừa (F-AAS).
 3. Quy trình xác định hàm lượng Sb trong xi antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)     
* Sản phẩm dạng III: 01 bài báo đăng trên Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học; Bản tin KHCN-Tạp chí Công Thương.
3 Nghiên cứu cơ sờ khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số thành phần kim loại trong tinh quặng thiếc

CN.
Nguyễn Văn
Tuấn
 
 
 
04/2021÷6/
2022
 
 
1.200
 
 
 
*Mục tiêu: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về: Tỉnh quặng thiếc — Phương pháp xác định hàm lượng các kim loại Sn, Fe, Pb, Cu, Bi, Sb.
* Nội dung nghiên cứu phải thực hiện: Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; Nội dung 2: Tổng quan về tinh quặng thiếc và các phương pháp phân tích thành phần các kim loại trong tinh quặng thiếc trên thế giới và trong nước.; Nội dung 3: Khảo sát, lấy mẫu, chuẩn bị các mẫu tinh quặng thiếc tại Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Giang để phân tích.; Nội dụng 4: Đánh giá khả năng phân tích của các phòng thử nghiệm trong việc phân tích các thành phần kim loại Sn, Fe, Cu, Pb, Bi, Sb trong tinh quặng thiếc.; Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng thiếc trong tinh quặng thiếc - Phương pháp chuẩn độ I ốt, phân hủy mẫu bằng Natri hydroxyt; Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng sắt trong tinh quặng thiếc bằng phương pháp chẩn độ phức chất; Nội dung 7: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng chì trong tinh quặng thiếc bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS); Nội dung 8: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng đồng trong tinh quặng thiếc bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS); Nội dung 9: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng bismut trong tinh quặng thiếc bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS); Nội dung 10: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng antymon trong tinh quặng thiếc bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS); Nội dung 11:  Xây dựng báo cáo dự thảo đề xuất tiêu chuẩn quốc gia: “TCVN – Tinh quặng thiếc các phương pháp xác định hàm lượng một số thành phần kim loại trong tinh quặng thiếc
* Sản phẩm dạng II: 1. Báo cáo, đánh giá các kết quả nghiên cứu xây dựng các quy trình phân tích xác định hàm lượng một số thành phần kim loại trong tinh quặng thiếc.
 1. Dự thào bộ tiêu chuẩn quốc gia (TCVN - Tinh quặng thiếc các phương pháp xác định hàm lượng một số thành phần kim loại trong tinh quặng thiếc) bao gồm:
 2. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng thiểc (Sn) bàng kỹ thuật chuẩn độ lôt, phân hủy mẫu bằng Natrihydroxyt.
 3. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt (Fe) bàng phương pháp chuẩn độ tạo phức.
 4. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng Chì (Pb) bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS).
 5. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng Đồng bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS),
 6. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng Antymon (Sb) bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS).
 7. Dự thảo TCVN: Tinh quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng Bismut (Bi) bằng phương pháp pháp hấp thụ nguyên tử (F- AAS).
 
4  
 
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với sàn phẩm quặng tinh niken sunfua
 
 
 
ThS.
Trần Thị
Hiến
 
 
 
04/2021÷6/
2022
 
450
 
 
*Mục tiêu: Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quặng tinh niken sunfua.
* Nội dung nghiên cứu phải thực hiện: Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh; Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng đối với sản phẩm quặng tinh niken sunfua trên thế giới và ở Việt Nam.; Nội dung 3: Phân tích, đánh giá hiện trạng  công nghệ và chất lượng sản phẩm quặng tinh niken sunfua ở một số nhà máy trên thế giới và ở Việt Nam; Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng yêu cầu kỹ thuật phù hợp đối với sản phẩm quặng tinh niken sunfua cho xuất khẩu và các lĩnh vực sử dụng khác nhau; Nội dung 5: Xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quặng tinh niken sunfua; Nội dung 6: Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quặng tinh niken sunfua ; Nội dung 7: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
 1. Báo cáo tổng quan về yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng đối với quặng tinh niken sunfua trong nước và ngoài nước.
 2. Báo cáo đánh giá công nghệ và chất lượng quặng tinh niken sunfua ờ một số nhà máy trên thế giới và ờ Việt Nam.
 3. Báo cáo kết quả xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với quặng tinh nỉken suníua cho xuất khẩu và các lĩnh vực sử dụng khác nhau.
 4. Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quặng tinh niken sunfua.
 5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
5  
Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng sunfat từ xi nấu đồng thau.
 
 
 
 
Ths.
Quàn Văn Dũng
 
 
04/2021 ÷ 06/2023
 
 
2.000
(KP đối ứng của đơn vị thực hiện: 6.000 tr.đ);
* Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm:
(1)- Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi đồng, kẽm từ nguồn phế liệu xỉ nấu đồng thau; (2)- Hoàn thiện dây chuyền thiết bị sản xuất đồng sunfat công suất 500 kg/ngày đêm và kẽm cacbonat công suất 300 kg/ngày đêm; (3)- Sản xuất thử nghiệm đồng sunfat và kẽm cacbonat từ xi nấu đồng thau.
* Nội dung phải thực hiện: Nội dung 1: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình hòa tách xỉ đồng ở quy mô bán công nghiệp.; Nội dung 2: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình khử tạp chất; Nội dung 3: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình kết tủa đồng cacbonat; Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện quá trình kết tủa kẽm cacbonat; Nội dung 5: Nghiên cứu bổ sung công nghệ sản xuất đồng sunfat từ đồng cacbonat;
* Các sản phẩm của Dự án:
1. Công nghệ thu hồi đồng hồi đồng, kẽm từ nguồn phế liệu xỉ nấu đồng thau
2.Khối lượng sản phẩm của dự án:
200 tấn đồng sunfat, chất lượng sản phẩm: CuS04.5H20 > 98%; 150 tấn kẽm cacbonat, chất lượng: ZnCO3 > 90%.
 
6  
  Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng kim loại từ dung dịch ăn mòn bảng mạch thải chứa đồng (dự án chuyển tiếp từ năm 2020)
 
 
 
 
 
 
KS. Kiều Quang Phúc  
 
01/2020 ÷ 06/2022
 
 
2.000
(KP đối ứng của đơn vị thực hiện: 5.000 tr.đ);
* Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm:(1)- Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng kim loại từ dung dịch ăn mòn bảng mạch thải chứa đồng; (2)-Hoàn thiện dây chuyền thiết bị chiết-điện phân quy mô 200 kg Cu/ngày đêm; (3)-Quy mô sản xuất của dự án: 55 tấn đồng kim loại:
Năm thứ nhất: 0 tấn.
Năm thứ hai: 30 tấn.
Năm thứ ba: 25 tấn.
Những năm tiếp theo tùy thuộc vào khả năng tiêu thụ của sản phẩm có thể nâng công suất lên tối đa 60 tấn/năm.
 * Nội dung phải thực hiện: Nội dung 1: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình chiết đồng từ dung dịch; Nội dung 2: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình giải chiết; Nội dung 3: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các thông số công nghệ quá trình điện phân; Nội dung 4: Tính toán, thiết kế xây dựng dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm; Nội dung 5: Nghiên cứu hiệu chỉnh các thông số công nghệ và ổn định quá trình vận hành dây chuyền sản xuất; Nội dung 6: Đào tạo cán bộ, công nhân vận hành dây chuyền sản xuất.
* Các sản phẩm của Dự án:
1. Công nghệ thu hồi đồng kim loại từ dung dịch đồng clorua thải
- Quy trình công nghệ chiết – điện phân thu hồi đồng kim loại từ dung dịch đồng clorua thải.
- Dây chuyền thiết bị thu hồi đồng năng suất 200 kg/ngày đêm đảm bảo vận hành liên tục, ổn định.
2. Dây chuyền thiết bị chiết – điện phân năng suất 200 kg/ ngày đêm
Sau khi hoàn thành dự án, thành lập được xưởng sản xuất thu hồi đồng từ dung dịch đồng clorua thải đặt tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Ứng dụng Công nghệ với dây chuyền thiết bị hoạt động đồng bộ, công suất 200 kg đồng/ngày đêm.
3. Khối lượng sản phẩm của dự án:    
   55 tấn đồng catot > 99,9% Cu.