Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020

Thông báo


Căn cứ Công văn số 1969/BCT-TCCB ngày 19/3/2020 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim, Viện thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020.
Nội dung và Kế hoạch tuyển dụng, xem chi tiết Thông báo kèm theo./.