Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 3

Thông báo
- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận.
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983
- Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 ThS. Nguyễn Hồng Quân VIMLUKI CNĐT – Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Lập quy trình công nghệ; Lập đề cương kỹ thuật; Viết báo cáo tổng kết.
2 TS. Đỗ Hồng Nga VIMLUKI Khảo sát thu thập tài liệu, tư vấn nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm và quy mô mở rộng
3 KS. Kiều Quang Phúc VIMLUKI Thư kí khoa học
4 ThS. Đinh Quang Hưng VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm và quy mô mở rộng.
5 ThS. Nguyễn Hồng Quân VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ
6 ThS. Quản Văn Dũng VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ
7 CN. Nguyễn Thị Việt VIMLUKI Tham gia chuẩn bị mẫu phân tích và gia công mẫu.
8 KTV. Kim Thị Vân Anh VIMLUKI Tham gia chuẩn bị mẫu phân tích và gia công mẫu.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài:  400.000.000 đồng 
      Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  400.000.000 đồng
      Từ nguồn tự có của tổ chức:                0 đồng
- Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng quy trình công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận bằng công nghệ luyện hai giai đoạn
- Mục tiêu cụ thể:
Nghiên cứu thành phần vật chất nguyên liệu
Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ hợp lý để thiêu hoàn nguyên và luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit.
Nghiên cứu công nghệ khử MnO trong xỉ titan đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất pigment titan theo phương pháp sunfat.
Thiết lập quy trình công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận.
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1:Xây dựng thuyết minh
Nội dung 2: Tổng quan công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit
Nội dung 3: Nghiên cứu thành phần vật chất của nguyên liệu
Nội dung 4: Nội dung nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm
4.1. Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ hợp lý để thiêu hoàn nguyên quặng tinh ilmenit
4.2. Nghiên cứu luyện xỉ titan từ quặng tinh inmenit
Nghiên cứu hưởng của tỉ lệ than hoàn nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ bổ sung CaO
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện áp
Nghiên cứu tuyển từ tách sắt trong xỉ titan
4.3. Nghiên cứu xử lý tạp chất (MnO, MgO, CaO, Fe,...) trong xỉ bằng phương pháp hòa tách trong dung môi axit.
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch hòa tách.
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian hòa tách.
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ hòa tách.
Nội dung 5: Nghiên cứu thử nghiệm ở quy mô thí nghiệm mở rộng
Nghiên cứu ở quy mô thí nghiệm mở rộng: lò điện hồ quang 75KVA
Xây dựng quy trình công nghệ, đánh giá sự ổn định của quy trình và chất lượng sản phẩm
          Nội dung 6: Xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết và bảo vệ đề tài
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
Dạng I: Sản phẩm
Số TT Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Đơn vị đo Mức chất lượng Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra
Cần đạt (theo mác NCS-HC19814 của công ty Brammer Standard, Mỹ Mẫu tương tự
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
Trong nước (công ty Bimico Bình Định) Thế giới (Hãng Nippon cho sản xuất pigmen)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  TiO2 % 84,94 92 - 94 >95 20 kg
  AlO3 % 3,04 1,3 0,4 - 0,75  
  SiO2 % 4,13 0,88 0,46 – 1,71  
  ∑Fe % 1,08 - 0,7 – 1,99  
  Fe2O3   - 1,9    
  CaO % 1,84 0,254 0,01 – 1,1  
  MgO % 7,27 0,333 0,01 – 0,62  
  MnO % 0,74 - 0,1 – 0,29  
  S % 0,247 - -  
Dạng II: Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú
(1) (2) (3) (4)
  Quy trình công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận Quy trình công nghệ ổn định, sản phẩm đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất pigment titan theo phương pháp sunfat.  
Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác
Số TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)
  Luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ Đảm bảo tính khoa học Tạp chí Khoa học Công nghệ kim loại (Tạp chí Công nghiệp Mỏ)