Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ tại Hà Nội

Thông báo