Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 2 - 2018

Thông báo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẤP BỘ
 
- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp xác định thành phần của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        024.38 232 986           Fax: 024.38 456 983
- Những người thực hiện chính: 
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 CN. Phan Thị Thanh Hà VIMLUKI CNĐT – Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Thí nghiệm quy trình phân tích; Lập đề cương kỹ thuật; Biên soạn các phương pháp thử
2 Th/s. Nguyễn Thị Hoài Thanh VIMLUKI Khảo sát thu thập tài liệu, chuẩn bị mẫu phân tích và vật tư hoá chất, thí nghiệm quy trình phân tích.
3 CN. Bùi Thị Thu Hà VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng diatomit và tinh quặng barit.
4 CN. Nguyễn Huy Toàn VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng barit và tinh quặng  graphit.
5 CN. Nguyễn Thị Việt VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng diatomit và biên soạn các phương pháp thử.
6 CN. Nguyễn Thị Hồng Phượng VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng diatomit và tinh quặng  barit.
7 CN. Nguyễn Đăng Hải VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng graphit và biên soạn các phương pháp thử.
8 CN. Kim Thị Vân Anh VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát một số chỉ tiêu trong tinh quặng diatomit và tinh quặng  barit.
9 CNKT. Lê Hải Yến VIMLUKI Thư ký
10 Phạm Thị Quyên VIMLUKI Nhân viên hỗ trợ, phục vụ
- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện nhiệm vụ: 650.000.000 đồng 
Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 650.000.000 đồng
Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng
- Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện phương pháp xác định thành phần của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
- Mục tiêu cụ thể:
Nghiên cứu tổng quan về phương pháp phân tích thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
        Khảo sát, lấy mẫu và phân tích các thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit
         Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit, tinh quặng graphit.
Xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia( TCVN) : Tinh quặng diatomit, tinh quặng barite và tinh quặng graphit – Phương pháp thử
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề cương, lập dự toán xây dựng mười tiêu chuẩn quốc gia về tinh quặng diatomit, tinh quặng barit, tinh quặng graphit.
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về phương pháp phân tích thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
Hoạt động 1: Tổng quan tài liệu về quặng, tinh quặng diatomit, barit và graphit. Thành phần hóa học trong tinh quặng diatomit, barit và graphit.
Hoạt động 2: Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tinh quặng diatomit, barit và graphit và nhu cầu cần thiết trong việc lựa chọn thành phần hóa học cần phân tích.
Hoạt động 3: Tổng quan các phương pháp phân tích thành phần hóa học trong quặng, tinh quặng diatomit, barit và graphit.
Nội dung 3: Khảo sát, lấy mẫu và phân tích các thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
Hoạt động 1: Chuẩn bị mẫu phân tích, vật tư, hóa chất.
Hoạt động 2: Khảo sát, nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học nhằm định hướng phương pháp phân tích thành phần hóa học đã lựa chọn trong tinh quặng diatomit, barit và graphit.
Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích thành phần hóa học của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.
Hoạt động 1: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích các thành phần hóa học: SiO2, Al2O3, Pb, MgO, CaO, Fe2O3, As, MKN trong tinh quặng diatomit.
Hoạt động 2: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích các thành phần hóa học: Pb, Cd, Hg, Độ ẩm trong tinh quặng barit.
Hoạt động 3: Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích các thành phần hóa học: C, S, Al2O3 trong tinh quặng graphit.
Nội dung 5: Xây dựng báo cáo đề xuất tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit
Hoạt động 1: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Diatomit – Phương pháp xác định hàm lượng magie oxit, canxi oxit, sắt(III) oxit và chì .
Hoạt động 2: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Diatomit – Phương pháp xác định hàm lượng  silic đioxit.
Hoạt động 3: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Diatomit – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.
Hoạt động 4: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Diatomit – Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung.
Hoạt động 5: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Diatomit – Phương pháp xác định hàm lượng asen.
Hoạt động 6: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Barit – Phương pháp xác định hàm lượng chì, cadimi
Hoạt động 7: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Barit – Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân.
Hoạt động 8: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Barit – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm.
Hoạt động 9: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Graphit – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.
Hoạt động 10: Xây dựng Dự thảo TCVN - Tinh quặng Graphit – Phương pháp xác định hàm lượng cacbon, lưu huỳnh.
Nội dung 6: Xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết và bảo vệ nhiệm vụ
- Các kết quả chính của nhiệm vụ sau khi kết thúc: 
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố
(Tạp chí, Nhà xuất bản)
I Bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về tinh quặng diatomit: Đảm bảo tính khoa học Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
1 Tinh quặng diatomit - Phương pháp xác định hàm lượng magie oxit, canxi oxit, sắt(III) oxit và chì
2 Tinh quặng diatomit - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxit.
3 Tinh quặng diatomit - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit
4 Tinh quặng diatomit - Phương pháp xác định hàm lượng mất khi nung
5 Tinh quặng diatomit - Phương pháp xác định hàm lượng asen
II Bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về tinh quặng barit: Đảm bảo tính khoa học Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
1 Tinh quặng barit - Phương pháp xác định hàm lượng chì, cadimi
2 Tinh quặng barit - Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân
3 Tinh quặng barit - Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm

III
Tiêu chuẩn quốc gia về tinh quặng graphit: Đảm bảo tính khoa học Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
1 Tinh quặng graphit - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit
2 Tinh quặng graphit - Phương pháp xác định hàm lượng cacbon, lưu huỳnh
IV Báo cáo theo quy định   Theo quy định
V Báo cáo tổng kết   Báo cáo hoàn chỉnh, được nghiệm thu