Nghiên cứu ứng dụng máy tuyển khô thông minh trong việc tận thu tối đa tài nguyên trong đá thải của quá trình khai thác và tuyển than