Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/02/2022

Nghị Quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm các nội dung chính sau:
I. Tình hình và Nguyên nhân
II. Quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
IV. Tổ chức thực hiện
 

Tệp đính kèm : file Download file PDF