Luật Bảo vệ môi trường

04/06/2016

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tệp đính kèm : file