THAM LUẬN Về các yêu cầu áp dụng KHCN trong quá trình đổi mới ngành công nghiệp khai thác – chế biến khoáng sản theo định hướng Quy hoạch 866.