Chỉ thị về việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021

Thông báo
Ban Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim phát động phong trào thi đua năm 2021, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Công đoàn cung cấp trong toàn Viện triển khai thực hiện các nội dung, cụ theo thông báo đính kèm.