Thông báo về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong thời gian qua nhiều chùm ca bệnh mới chưa xác định được nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lãnh đạo Viện yêu cầu các đơn vị trong Viện thực hiện tốt các nội dung như trong Thông báo số 161/TB-VML kèm theo.