Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thông báo

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Viện) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021; căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển vào ngày 29/11/2021 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2021.
Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện bằng hình thức phỏng vấn. Cụ thể xem trong thông báo đính kèm.