Thông báo thanh lý xe ô tô

Thông báo
Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-VML ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim về việc thành lập Hội đồng xác định giá thanh lý xe ô tô; Quyết định số 178/QĐ-VML ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý. Hội đồng xác định giá thanh lý xe ô tô thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài viện có nhu cầu mua thanh lý xe ô tô.
Chi tiết xem tại đây.