Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của VIMLUKI


Ngày 21 tháng 02  năm 2014, được sự đồng ý và hỗ trợ của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, phổ biến phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Đặng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Giáo sư; Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp,  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (VIMLUKI), thành phần triệu tập gồm có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; cùng toàn thể đảng viên, trưởng, phó các đơn vị trong Viện.

Đồng chí Đào Duy Anh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trong báo cáo tổng kết năm 2013 đã nhận định năm 2013, BCH Đảng ủy đã triển khai các kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng chi bộ và đảng viên; chỉ đạo các cấp chính quyền trong Viện tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống CBVC; chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và chỉnh sửa các quy chế nội bộ, chỉ đạo các chi bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và định hướng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết Đại hội CBVC năm 2013 đã đề ra. Về cơ bản Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013, các mục tiêu về hoạt động nghiên cứu KHCN, dịch vụ KHCN, sản xuất kinh doanh đều hoàn thành; việc làm và thu nhập của người lao động ổn định; nội bộ đảng đoàn kết; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, đảng bộ Viện đạt trong sạch vững mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, đồng chí Đào Duy Anh cũng đã nhận định đặc điểm tình hình, nêu ra một số biện pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm 2014 để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ:

- >90% cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Coi trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai kịp thời và đầy đủ những Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên; triển khai Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 đã được Quốc hội thông qua đến toàn bộ CBVC; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  Duy trì chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của BCH Đảng ủy, các chi bộ theo đúng Quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương và Quy chế làm việc của BCH Đảng ủy; quan tâm đến chất lượng sinh hoạt đảng, tránh việc sinh hoạt đảng chỉ mang tính hình thức.

- Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Viện và các chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong năm 2014 bồi dưỡng và đề nghị đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội kết nạp từ 5 đến 6 đảng viên mới.

- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,  lý luận chính trị để tạo nguồn cán bộ và bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo khi có nhu cầu, tránh tình trạng hẫng hụt về cán bộ như hiện nay.

- Duy trì hoạt động của UBKT Đảng ủy, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

- Làm tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; phấn đấu 100% đảng viên trong đảng bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt  nhiệm vụ; 100% chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng bộ Viện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác đánh giá, phân loại CBVC hàng năm theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức và Hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; coi trọng chất lượng và công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự trở thành đòn bẩy kích thích mỗi cá nhân thi đua lao động sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và của Viện.

- Chỉ đạo tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền, vận động CBVC, đoàn viên tích cực trong nghiên cứu KHCN, lao động sản xuất nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Viện; tạo điều kiện cho Công đoàn tham gia một cách thiết thực và thường xuyên vào mọi hoạt động của Viện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CBVC. Luôn quan tâm và tạo điều kiện cho Ban nữ công hoạt động, đẩy mạnh vai trò của công tác nữ công trong cơ quan.

Đồng chí Ngô Thị Kim - thường trực văn phòng Đảng ủy Viện được sự ủy quyền của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội điều hành phần khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đảng năm 2013 đã đọc các Quyết định: chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Thủy vào BCH đảng ủy Viện; Quyết định công nhận đảng bộ Viện đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Quyết định công nhận các đảng viên xuất sắc 3 năm 2011 -1013.

Phó Giáo sư; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp,  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu tại hội nghị về Nghị quyết trung ương 8; tư tưởng Hồ Chí Minh và diến biến tình hình trong nước và thế giới. Đồng chí đã nhấn mạnh:  Các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI): Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục - đào tạo, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự trường tồn của đất nước, chế độ….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Bảng - Phó Bí thư, phó Viện trưởng đã yêu cầu các chi bộ, đảng viên tham dự hội nghị cần hiểu sâu sắc sự biến động của tình hình trong nước, thế giới; nắm chắc, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời vận dụng triển khai thực hiện một cách sáng tạo tại đơn vị mình; phổ biến, quán triệt sâu sắc phù hợp với từng đối tượng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ