Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc về hoạt động KH, CN, ĐMST