Thông báo triển khai dự án cấp Bộ

- Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm thu hồi thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao
- Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983
- Những người thực hiện chính:

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 KS. Giảng Văn Dứt Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam CNDA – Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Thí nghiệm quy trình phân tích; Lập đề cương kỹ thuật; Viết báo cáo tổng kết.
2  
CN. Trần Thúy Uyên
Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam  
      Thư ký dự án
3 ThS.Trần Thụy Thúy Vi Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam Thành viên chính
4 CN. Trần Huy Thông Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam       Thành viên chính
5 Nguyễn Văn Thuận Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam      Thành viên chính
6 Nguyễn Minh Nhựt Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam      Thành viên chính
7 Võ Văn Hầu Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam       Thành viên
8 Nguyễn Văn Lan Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam
 
       Thành viên
9 Tăng Kim Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim, Công ty TNHH MTV Mỏ - Luyện kim Miền Nam
 
Chuyên gia
       
- Thời gian thực hiện: 24tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện dự án:  5.000 triệu đồng 
(Bằng chữ: năm ngàn triệu đồng), trong đó: 
      + Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  1.500 triệu đồng
      + Từ nguồn tự có của tổ chức:                3.500 triệu đồng
- Mục tiêu của dự án:
  - Mục tiêu tổng quát:
    + Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao bằng phương pháp thiêu.
+Hoàn thiện hệ thống thiết bị thu hồi tinh quặng thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao:.
+ Sản xuất thử nghiệm thu hồi tinh quặng thiếc đáp ứng yêu cầu luyện kim (Sn ≥ 65%; Fe< 3%, As < 0,5%) từ nguyên liệu nhiễm sắt và asen cao
+ Quy mô sản xuất: 3,25 tấn/tháng.
+ Sản lượng của dự án 26 tấn quặng thiếc thiêu phẩm.
+ Làm cơ sở đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
- Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm:
   + Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao bằng phương pháp thiêu.
+ Sản xuất thử nghiệm thu hồi quặng thiếc đáp ứng yêu cầu luyện (Sn ≥ 65% Fe < 3,0%, As < 0,5%) từ nguyên liệu quặng nhiễm sắt và asen cao với sản lượng 26 tấn quặng thiếc thiêu phẩm đạt tiêu chuẩn luyện lò điện hồ quang
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Tổng quan  nghiên cứu
1.1. Xây dựng thuyết minh, lập đề cương, dự toán
1.2. Thu thập và tổng hơp dữ liệu, tài liệu hồ sơ liên quan dự án
1.3. Báo cáo tổng quan dự án
Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế hệ thống thiết bị trong dây chuyền công nghệ
2.1. Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế lò quay nung 3F/ 380/60KW
2.2. Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế thiết bị thu hồi và xử lý As và SO2 bằng túi vải và màng nước vôi loãng
Nội dung 3: Bảo dưỡng, lắp đặt, hiệu chỉnh và chạy thử thiết bị
3.1. Bảo dưỡng thiết bị lò nung
3.2. Lắp đặt hệ thống thu bụi As và SO2 bằng màng nước vôi loãng
3.3. Lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt
3.4. Chạy thử không tải và điều chỉnh thiết bị
Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thu hồi thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao
4.1. Nghiên cứu hoàn thiện ảnh hưởng của nhiệt độ khi thiêu
4.2. Nghiên cứu hoàn thiện ảnh hưởng của thời gian khi thiêu
4.3. Thí nghiệm tuyển từ mẫu không thiêu
4.4. Thí nghiệm tuyển từ mẫu đã thiêu
4.5. Xử lý môi trường trong quá trình thiêu
Nội dung 5: Đánh giá thực trạng, tổng kết, báo cáo
5.1. Đánh giá thực trạng quá trình thiêu khử tạp chất so với đề tài NC
5.2. Tổng hợp số liệu, viết quy trình thiêu khử Fe, As trong quặng thiếc
Nội dung 6: Đào tạo công nghệ
Đào tạo vận hành thiết bị, quy trình thiêu khử tạp chất
- Các kết quả chính của dự án sau khi kết thúc:
TT Tên sản phẩm Số lượng Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
1 Bài báo    
  - Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi thiếc từ quặng nhiễm sắt và asen cao bằng phương pháp thiêu.
 - Sản xuất thử nghiệm thu hồi quặng thiếc đáp ứng yêu cầu luyện (Sn ≥ 65% Fe < 3,0%, As < 0,5%) từ nguyên liệu quặng nhiễm sắt và asen cao với sản lượng 26 tấn quặng thiếc thiêu phẩm đạt tiêu chuẩn luyện lò điện hồ quang.
01 Đảm bảo tính khoa học, đăng trên Tạp chí Công nghiệp Mỏ
2 Tham gia đào tạo 01  
3 Báo cáo định kỳ theo qui định 03 Theo qui định
4 Báo cáo tổng kết 01 Báo cáo hoàn chỉnh, được nghiệm thu

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5