• Banner 55 năm thành lập Viện

Hoạt động KHCN

Định hướng và khả năng tận thu, xử lý chất thải rắn của một số làng nghề Việt Nam

Định hướng và khả năng tận thu, xử lý chất thải rắn của một số làng nghề Việt Nam

Làng nghề là một trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam. Nhiều loại hình sản xuất phong phú, đa dạng hình thức tổ chức linh hoạt đã tạo ra lượng hàng hóa, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Cùng với sự phát triển của nền văn minh nông nghiệp từ hàng ngàn năm trước đây, nhiều nghề thủ công đã ra đời tại các vùng nông thôn Việt Nam. Việc hình thành các làng nghề bắt đầu từ những nghề ban đầu được cư dân tranh thủ lúc nông nhàn, những lúc không phải mùa vụ chính.

Văn bản pháp lý
Số ký hiệu Ban hành Loại văn bản Tên văn bản
10-NQ/TW 10/02/2022 Nghị quyết Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
37/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
50/2014/TT-BCT 15/12/2014 Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
34/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 Thông tư Thông tư quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư Thông tư quy về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản...
Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2