Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị).
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tệp đính kèm : file Download file PDF - Download File DOC

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2