• Phòng Kế hoạch và KHCN (C2)

Chức năng:
- Là đơn vị quản lý, nghiệp vụ thuộc Viện
- Tham mưu cho Viện trưởng trong các lĩnh vực: Nghiên cứu - phát triển Khoa học và Công nghệ (KHCN); Xây dựng kế hoạch KHCN, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN và sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Nhiệm vụ:
- Giúp Viện trưởng trong việc xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Viện theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;
- Tham mưu cho Viện trưởng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển KHCN và sản xuất, kinh doanh của Viện;
- Theo dõi, đề xuất các biện pháp thực hiện, tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KHCN, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Viện tháng, quý, năm;
- Chủ động tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, khai thác thị trường dịch vụ KHCN, các lĩnh vực hoạt động theo các ngành nghề kinh doanh của Viện được cấp phép hoạt động;
- Lập, tổ chức theo dõi thực hiện, quản lý các đề tài nghiên cứu, dự án, công việc, dịch vụ KHCN, đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp;
- Chủ trì xây dựng, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về quản lý kinh tế, kế hoạch, khoa học công nghệ, đầu tư, XDCB; tham gia xây dựng, góp ý cho các quy định khác của Viện;
- Quản lý, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trong Viện. Thẩm định, xây dựng các tài liệu liên quan và đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao;
- Dự thảo các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nội bộ, hợp đồng giao khoán, chỉ thị công tác và lưu trữ, quản lý các hợp đồng, hồ sơ tài liệu theo quy định;
- Theo dõi, quản lý hồ sơ kỹ thuật và biến động tài sản cố định của Viện.
- Tham mưu cho Viện trưởng và tổ chức các hội thảo khoa học, các cuộc họp của Hội đồng khoa học và các cuộc họp về chuyên môn nghiệp vụ của Viện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
- Tham gia thẩm định, giám sát công tác sửa chữa, xây dựng nhỏ cơ sở hạ tầng thuộc vốn tự có của Viện;
- Lập các báo cáo với Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;
- Là thành viên thường trực của Hội đồng đấu thầu;
- Quản lý công tác lưu trữ thư viện; quản lý các thiết bị tin học, máy chiếu và hệ thống mạng máy tính trong Viện.
- Tham gia vào Hội đồng Khoa học của Viện;
- Thực hiện chức trách được phân công trong các Quy chế của Viện và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5