VIMUKI: Đổi mới, phát triển công nghệ là ưu tiên hàng đầu