Những hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và một số định hướng chính cho hoạt động nghiên cứu KH&CN giai đoạn đến năm 2030 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim.

CN. Bùi Thị Lệ Mỹ
                                                                               Phòng KH&KHCN

 

Những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Trong hơn 10 năm, kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua (18/5/2013-18/5/2024), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 hằng năm trở thành dịp để những nhà quản lý, những người làm khoa học và những người say mê sáng tạo cùng nhìn lại một chặng đường đồng hành, sát cánh, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) thực sự trở thành động lực, nền tảng của sự vận động và phát triển đất nước; đồng thời, tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH, CN&ĐMST.

Là một đơn vị nghiên cứu-triển khai KHCN về lĩnh vực khai thác, tuyển khoáng, luyện kim trong ngành công nghiệp mỏ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (VIMLUKI) trong gần 60 năm hoạt động đã luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở 02 nội dung chính, đó là: (1) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu công tác quản lý ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản cho các cấp lãnh đạo như: Xây dựng các Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại, nhóm khoáng sản, các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy trình công nghệ hay sản phẩm, các định mức kinh tế, kỹ thuật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và (2) Đưa các kết quả nghiên cứu, tiếp thu được, ứng dụng vào sản xuất tại các doanh nghiệp trong ngành nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới công nghệ, thiết bị để từng bước chuyển đổi ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lấy chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Chính phủ đã đặt ra cho ngành.
VIMLUKI đã phát động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2024 với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” với nhiều hoạt động như treo băng rôn, áp phích chào mừng ngày KHCN Việt Nam tại trụ sở cơ quan từ ngày 06-20/5/2024, triển khai tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày KH&CN Việt Nam; điểm lại các hoạt động KH, CN&ĐMST năm 2023 - 2024; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Viện thông qua buổi mít tinh chào mừng ngày KH&CN Việt Nam và trao đổi, thảo luận giao lưu khoa học với chủ đề: “Định hướng ứng dụng phát triển KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh của viện phù hợp trong điều kiện mới”, tại buổi hội thảo, đại diện Phòng Kế hoạch và Khoa học Công nghệ báo cáo sơ bộ về hoạt động KHCN năm 2023 cụ thể: Năm 2023, Viện thực hiện 07 nhiệm vụ sử dụng NSNN trong đó: 02 nhiệm vụ cấp Bộ Công Thương (Bộ hoặc BCT) chuyển tiếp từ năm 2022 (01 đề tài và 01 dự án SXTN); 05 nhiệm vụ cấp Bộ mở mới năm 2023. Mảng dịch vụ KHCN Viện đã triển khai thực hiện 99 hợp đồng, ký mới được 48 hợp đồng. Với vai trò là đơn vị đồng chủ trì, Viện đã phối hợp với Hội Tuyển khoáng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ VI tại trụ sở Viện; chủ trì tổ chức Hội thảo chuyên đề với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc, các trường Đại học Bách khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, tích cực làm việc với các tổ chức của Chính phủ và đối tác phía Hàn Quốc để thúc đẩy việc xây dựng “Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng Việt Nam - Hàn Quốc” sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc; tham gia Hội nghị KHCN mỏ toàn quốc tổ chức tại Bình Định. Đồng thời trong báo cáo đưa ra một vài nét định hướng hoạt động KHCN trong năm 2024 để hội nghị thảo luận trao đổi, đóng góp ý kiến cho định hướng, đồng thời giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Lãnh đạo Viện, các đơn vị quản lý, đơn vị chuyên môn trong các lĩnh vực Mỏ - Luyện kim - Môi trường… các định hướng phát triển KH, CN&ĐMST trong giai đoạn đến năm 2030. 
        Trong buổi mít tinh, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Hoàng Tiến Dũng nhắc lại những định hướng chính cho hoạt động của VIMLUKI trong lĩnh vực công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, công tác nghiên cứu, triển khai KHCN trong giai đoạn đến năm 2030 như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nhằm không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng các sản phẩm KHCN phục vụ công tác tham mưu cho Lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.
2. Tiếp tục đầu tư nâng cao tiềm lực cơ sở vật chất và năng lực chuyên sâu của đội ngũ nhân lực, tiếp thu trình độ KHCN tiên tiến trên thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm KHCN cung cấp cho công tác quản lý ngành và công nghệ, thiết bị, phương pháp quản trị tiên tiến cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trong ngành.
3. Tập trung vào các hướng nghiên cứu đưa ra các giải pháp tổng thể cho khai thác, chế biến và sử dụng tối đa khoáng sản cũng như các vật liệu khai thác ra từ mỏ. Nghiên cứu các công nghệ chế biến thu hồi tối đa khoáng sản, đưa ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng ít nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, đồng thời có các giải pháp tái sử dụng tối đa các chất thải sinh ra từ các quá trình chế biến để làm nguyên liệu cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp khác theo mô hình nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu, chế tạo các vật liệu tiên tiến, có tính năng đặc biệt.
4. Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào quá trình nghiên cứu, phát triển KHCN, nghiên cứu ứng dụng các mô hình chuyển đổi số, công nghệ thông minh vào ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Việt Nam, qua đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế ngành công nghiệp khai khoáng.
5. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết bị trong xử lý các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình khai thác, chế biến khoáng sản nhằm hướng tới xây dựng ngành công nghiệp mỏ xanh, phát triển bền vững.
Trong Chiến lược phát triển tầm nhìn đến 2045, VIMLUKI vẫn trung thành với các nhiệm vụ truyền thống là thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, tuy nhiên, tính chất và đặc thù hoạt động sẽ tuân theo tình hình phát triển KHCN của thời đại, các yêu cầu ngày càng cao về trình độ KHCN và tính bền vững trong phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, xu hướng nền kinh tế tuần hoàn và cách mạng công nghiệp lần thứ 4./.


Một số hình ảnh các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam
 

 

 
Mít tinh chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
 
Tham gia tham luận báo cáo tại Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc
 
Các hoạt động hợp tác với Hàn Quốc qua Dự án: “Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng Việt Nam – Hàn Quốc”