Bước đầu đánh giá hiệu quả của DIATOMIT mỏ Xuân An đến việc sử dụng nước tưới cho cây ngô