Thông báo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

Căn cứ Công văn số 1970/BCT-TCCB ngày 19/3/2020 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim, Viện thông báo nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với Viên chức thuộc Viện năm 2020. Cụ thể xem trong Thông báo kèm theo.
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5