Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Căn cứ công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Viện thông báo nội dung tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021, nội dung cụ thể như trong thông báo đính kèm. 
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5