Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Căn cứ Công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Viện), Viện thông báo nội dung tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021. Cụ thể xem trong Thông báo đính kèm.

  

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5