Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội

Thực hiện các chỉ đạo mới nhất của thành phố Hà Nội ngày 18/1/2021, Lãnh đạo Viện yêu cầu Trưởng/Phụ trách các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung, cụ thể xem trong thông báo đính kèm!
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5