Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá

Hội đồng thanh lý tài sản thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Viện có nhu cầu mua thanh lý tài sản, nội dung cụ thể xem trong tài liệu kèm theo.
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5