Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim được Bộ Công Thương phê duyệt tại Công văn số 1969/BCT-TCCB ngày 19/3/2020; căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 02/06/2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim triệu tập 04 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020, cụ thể như văn bản kèm theo.
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5