Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 5 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ
 
- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu hồi đồng kim loại từ dung dịch CuCl2 thải của các nhà máy sản xuất mạch điện tử.
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:      04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983
- Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 KS. Kiều Quang Phúc VIMLUKI CNĐT – Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Lập đề cương kỹ thuật; Nghiên cứu khảo sát công nghệ; Viết báo cáo tổng kết.
2 TS. Đỗ Hồng Nga VIMLUKI Khảo sát thu thập tài liệu, tư vấn nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm và quy mô mở rộng
3 ThS. Đinh Quang Hưng VIMLUKI Thư ký khoa học.
4 ThS. Nguyễn Hồng QuânA VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ
5 ThS. Nguyễn Hồng QuânB VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ
6 ThS. Quản Văn Dũng VIMLUKI Tham gia nghiên cứu và khảo sát quy trình công nghệ
7 CN. Nguyễn Thị Việt VIMLUKI Phân tích mẫu
8 CN. Kim Thị Vân Anh VIMLUKI Phân tích mẫu
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài: 320.000.000 đồng
+ Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 320.000.000 đồng
+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng
- Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát: + Xây dựng quy trình công nghệ thu hồi đồng kim loại từ dung dịch CuCl2 thải của các nhà máy sản xuất mạch điện tử.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nghiên cứu tổng quan tài liệu về công nghệ xử lý dung dịch CuCl2 thải trên thế giới, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp thu hồi đồng kim loại từ dung dịch CuCl2 ở Việt Nam.
+ Nghiên cứu thành phần dung dịch CuCl2 thải: nồng độ ion Cu (I), Cu (II), Cl-, nồng độ axit tự do và các tạp chất (nếu có).
+ Nghiên cứu xác lập điều kiện, chế độ công nghệ thu hồi đồng trong dung dịch CuCl2;
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh
Nội dung 2: Tổng quan
Nội dung 3: Nghiên cứu thành phần hóa học dung dịch đồng clorua thải của quá trình ăn mòn bảng mạch điện tử
Nội dung 4: Nghiên cứu xác lập điều kiện, chế độ công nghệ chiết thu hồi ion Cu2+ trong dung dịch CuCl2
+ Nghiên cứu tỉ lệ chất chiết/ dung môi chiết phù hợp
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axit tới quá trình chiết
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tới quá trình chiết.
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian khuấy tiếp xúc giữa dung môi chiết và dung dịch
Nội dung 5: Nghiên cứu xác lập điều kiện, chế độ công nghệ giải chiết
+ Nghiên cứu hưởng của nồng độ H2SO4 tới quá trình giải chiết
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dung dịch giải chiết/ dung môi chiết
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian khuấy tiếp xúc giữa dung môi chiết và dung dịch giải chiết    
Nội dung 6: Nghiên cứu làm sạch dung dịch CuSO4 và ứng dụng các thông số công nghệ hợp lý cho quá trình điện phân thu hồi đồng kim loại.
+ Nghiên cứu làm sạch dung dịch CuSO4 sau quá trình giải chiết
+ Nghiên cứu ứng dụng các thông số hợp lý cho quá trình điện phân
Nội dung 7: Nghiên cứu khả năng thu hồi các sản phẩm phụ.
Nội dung 8: Nghiên cứu thử nghiệm ở quy mô mở rộng.
Nội dung 9: Xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết và bảo vệ đề tài
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
Dạng I: Sản phẩm
Số TT Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Đơn vị đo Mức chất lượng Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra
Cần đạt (theo mác) Mẫu tương tự
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
Trong nước Thế giới
1 Cu kim loại %Cu ≥ 99,9 99,9 99,9 10 kg
Dạng II: Quy trình công nghệ.
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú
(1) (2) (3) (4)
  Quy trình công nghệ thu hồi đồng kim loại từ dung dịch CuCl2 thải của các nhà máy sản xuất mạch điện tử  Quy trình công nghệ ổn định, không gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm đáp ứng yêu cầu đồng kim loại, Cu ≥ 99,9 %.  
Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác
Số TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)
  Ứng dụng công nghệ chiết tách - điện phân nhằm thu hồi đồng từ dung dịch đồng clorua thải Đảm bảo tính khoa học Tạp chí Khoa học Công nghệ kim loại (Tạp chí Công nghiệp Mỏ)  
                       

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5