Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 4

- Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim

Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tel:       04.38 232 986                     Fax: 04.38 456 983

- Những người thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung, công việc chính tham gia

1

ThS. Nguyễn Bảo Linh

VIMLUKI

CNĐT - Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Lập quy trình công nghệ; Lập đề cương kỹ thuật; Viết báo cáo tổng kết.

2

TS. Trần Thị Hiến

VIMLUKI

Khảo sát thu thập tài liệu, tư vấn nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm và quy mô mở rộng

3

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

VIMLUKI

Thư kí khoa học, tham gia nghiên cứu chế độ công nghệ và khảo sát quy trình công nghệ

4

ThS. Trần Ngọc Anh

VIMLUKI

Tham gia nghiên cứu chế độ công nghệ và khảo sát quy trình công nghệ

5

ThS. Phạm Đức Phong

VIMLUKI

Tham gia nghiên cứu chế độ công nghệ và khảo sát quy trình công nghệ

6

KS. Đinh Sơn Dương

VIMLUKI

Tham gia nghiên cứu chế độ công nghệ và khảo sát quy trình công nghệ

7

CN. Phan Thị Thanh Hà

VIMLUKI

Tham gia chuẩn bị mẫu phân tích và phân tích mẫu.

8

KTV. Nguyễn Đăng Hải

VIMLUKI

Tham gia chuẩn bị mẫu phân tích và phân tích mẫu.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)

- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.

- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài: 400.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn), trong đó: 

+ Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 400.000.000 đồng

+ Từ nguồn tự có của tổ chức:                0 đồng

- Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu tổng quát: + Xây dựng quy trình công nghệ tuyển thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu chất lượng làm cát khuôn đúc

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thu thập thông tin, tài liệu tổng quan về tài nguyên, công nghệ tuyển và chế biến cát thạch anh làm khuôn đúc trong và ngoài nước

+ Lấy mẫu, gia công, chuẩn bị các loại mẫu phân tích, thí nghiệm

+ Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu

+ Nghiên cứu thăm dò và định hướng công nghệ tuyển cát thạch anh để làm khuôn đúc

+ Nghiên cứu các chế độ tuyển: sàng, phân cấp, tuyển vít, tuyển từ, … hoặc kết hợp giữa các phương pháp tuyển

+ Xây dựng và thí nghiệm sơ đồ công nghệ tuyển, từ đó đề xuất quy trình công nghệ tuyển phù hợp để đưa ra các dòng sản phẩm là cát khuôn đúc từ cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái-Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

Nội dung 2: Giám sát và lấy mẫu phục vụ nghiên cứu

Nội dung 3: Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu

Nội dung 4: Nghiên cứu định hướng thăm dò công nghệ tuyển thu hồi cát thạch anh         

Nội dung 5 : Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ tuyển thu hồi cát thạch anh từ đuôi thải sa khoáng titan

Nội dung 6 : Lựa chọn quy trình công nghệ tuyển hợp lý, xác định chỉ tiêu công nghệ đạt được. Nghiên cứu tốc độ lắng bùn thải và khả năng sử dụng nước tuần hoàn

Nội dung 7 : Tuyển thu hồi sản phẩm cát thạch anh theo quy trình đã lựa chọn làm khuôn đúc

- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:

Dạng I: Sản phẩm

Số TT

Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nước (Cty Núi Thành-Quảng Nam)

Thế giới (KLPC026- Serbia)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

SiO2

%

≥ 98

94,85

98

50 kg

 

TiO2

%

≤ 0,06

≤ 0,06

Na2O+K2O+CaO+MgO+

Fe2O3 ≤ 1%

 

 

 

Fe2O3

%

≤ 0,95

≤ 0,95

 

 

Al2O3

%

≤ 1,53

≤ 1,53

 

 

MgO

 

≤ 0,24

≤ 0,24

 

 

CaO

%

≤ 0,09

≤ 0,09

 

 

Mất khi nung

%

0,45

0,45

0,3

 

 

Sét

%

0-0,2

0-0,2

-

 

 

Tan trong HCl

%

0,4

0,4

-

 

Dạng II: Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Quy trình công nghệ tuyển thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu chất lượng làm cát khuôn đúc

Quy trình công nghệ ổn định thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu chất lượng làm cát khuôn đúc

 

Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác

Số TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

  Công nghệ tuyển thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

 

- Có ý nghĩa khoa học về phương pháp luận

- Có ý nghĩa khoa học về triển khai thực nghiệm.

- Có ý nghĩa khoa học ứng dụng thực tế

Tạp chí công nghiệp mỏ

 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5