Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 2

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng thực vật để xử lý đất nhiễm asen do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. 
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983
- Những người thực hiện chính:

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Đinh Văn Tôn
VIMLUKI  
 
Nghiên cứu tổng quan
2 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
VIMLUKI Điều tra, khảo sát các loài thực vật đặc trưng của khu vực khai thác, chế biến thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An và đánh giá hàm lượng Asen trong các loài thực vật đó.
3 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
KS. Phạm Hữu Toản
VIMLUKI Nghiên cứu, đánh giá tính chất đất vùng khai thác, chế biến thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An; nghiên cứu cải tạo đất tạo thuận lợi cho sinh trưởng của thực vật và đánh giá tính chất đất sau cải tạo
4 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
KS. Phạm Hữu Toản
VIMLUKI Nghiên cứu lựa chọn loại thực vật có khả năng xử lý Asen phù hợp với đất vùng khai thác, chế biến thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An.
5 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
KS. Phạm Hữu Toản
VIMLUKI Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và xử lý Asen của loại thực vật đã chọn, tiến hành thí nghiệm trên quy mô pilot tại thực địa (sử dụng nhà lưới 150 m2) tại khu vực nghiên cứu.
6 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
KS. Phạm Hữu Toản
VIMLUKI Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu thử nghiệm và xây dựng quy trình xử lý đất nhiễm As bằng thực vật cho khu vực khai thác, chế biến thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An.
 
7 Th/s. Mai Văn Định
Th/s. Nguyễn Thị Lài
TS. Nguyễn Thúy Lan
Th/s. Nguyễn Tiến Dần
TS. Trần Thiện Cường
Th/s. Đinh Văn Tôn
VIMLUKI Xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết đề tài.
8 Th/s.  Phạm Hùng Sơn Phòng thí nghiệm khoa môi trường Đâị hoạc khoa học Tự Nhiên Phân tích mẫu đất, mẫu thực vật
- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng  01/2017 đến tháng 12/2018)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài:  600.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), trong đó: 
      + Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  600.000.000 đồng
      + Từ nguồn tự có của tổ chức:                0 đồng
- Mục tiêu của đề tài
- Xây dựng được mô hình sử dụng thực vật để xử lý đất nhiễm Asen do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Ni dung 1: Nghiên cứu tổng quan;
Ni dung 2: Điều tra, khảo sát các loài thực vật đặc trưng của khu vực KTCB thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An và đánh giá hàm lượng Asen trong các loài thực vật đó;
Ni dung 3: Nghiên cứu, đánh giá tính chất đất vùng KTCB thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An; nghiên cứu cải tạo đất tạo thuận lợi cho sinh trưởng của thực vật và đánh giá tính chất đất sau cải tạo;
Ni dung 4: Nghiên cứu lựa chọn loại thực vật có khả năng xử lý Asen phù hợp với đất vùng KTCB thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An;
Ni dung 5: Nghiên cứu khả năng xử lý Asen của loại thực vật đã chọn, tiến hành thí nghiệm trên quy mô pilot tại thực địa (sử dụng nhà lưới 150 m2) tại khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu phương án xử lý thực vật sau khi thu hoạch.
Nội dung 6: Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu thử nghiệm và xây dựng quy trình xử lý đất nhiễm As bằng thực vật cho khu vực KTCB thiếc Quỳ Hợp, Nghệ An.
Nội dung 7: Xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết đề tài.
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
TT Tên sản phẩm Số lượng Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
1 Bài báo    
  Quy trình kỹ thuật sử dụng thực vật bản địa để xử lý đất nhiễm asen tại khu vực khai thác, chế biến quặng thiếc Quỳ Hợp - Nghệ An 01 Đảm bảo tính khoa học, đăng trên tạp chí công nghiệp mỏ hoặc Tạp chí Khoa học đất
2 Tham gia đào tạo 01  
3 Báo cáo định kỳ theo qui định 03 Theo qui định
4 Báo cáo tổng kết 01 Báo cáo hoàn chỉnh, được nghiệm thu

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5