Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 1

- Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác và xử lý chống lầy trong khai thác quặng Diatomit
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983
- Những người thực hiện chính:

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 KS. Hoàng Ngọc Tuấn VIMLUKI CNĐT – Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Lập đề cương + DT kỹ thuật; Tổ chức khảo sát, lấy mẫu nghiên cứu; Nghiên cứu giải pháp công nghệ khai thác và xử lý chống lầy; Viết báo cáo tổng kết.
2 Th/s. Nguyễn Thị Thu VIMLUKI Thư ký đề tài; Thực hiện chính nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, yếu tố ảnh hưởng công nghệ khai thác; nguyên cứu giải pháp công nghệ khai thác và xử lý chống lầy; Tổng hợp các chuyên đề báo cáo nghiên cứu.
3 Th/S. Phạm Xuân Khánh VIMLUKI Tham gia tư vấn khảo sát, lấy mẫu công nghệ; nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, các yếu tố ảnh hưởng và nghiên cứu công nghệ khai thác Diatomit hợp lý.
4 KS. Trần Duy Long VIMLUKI Tham gia nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ khai thác Diatomit.
5 KS. Vũ Văn Nam VIMLUKI Tham gia nghiên cứu công nghệ khai thác Diatomit
6 KS. Nguyễn Tiến Huy VIMLUKI Tham gia nghiên cứu công nghệ khai thác Diatomit
7 KS. Đặng Ngọc Dương VIMLUKI Tham gia khảo sát, lấy mẫu nghiên cứu.
8 KS. Nghiêm Thị Vân VIMLUKI Tham gia lập đề cương đề tài
9 KS. Tạ Quang Hồng VIMLUKI Tham gia lập đề cương, nghiên cứu giải pháp chống lầy.
10 Th/S. Lê Thị Minh Hạnh Đại học Mỏ - Địa chất Tham gia lập đề cương, nghiên cứu giải pháp chống lầy
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài:  600.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), trong đó: 
      + Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  500.000.000 đồng
      + Từ nguồn tự có của tổ chức:            100.000.000 đồng
- Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng giải pháp công nghệ khai thác và xử lý chống lầy hợp lý trong khai thác quặng Diatomit.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nghiên cứu đánh giá các điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình và yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ khai thác quặng Diatomit;
+ Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ khai thác Diatomit hợp lý;
+ Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý chống lầy hợp lý;
+ Triển khai áp dụng thử nghiệm giải pháp xử lý chống lầy hợp lý cho các thiết bị tại mỏ; Đánh giá hiệu quả xử lý giải pháp.
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Lấy mẫu, phân tích tính chất cơ lý, thành phần hóa học của đất đá tại khu vực mỏ tại mỏ Diatomit vùng Hòa Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình và các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ khai thác quặng.
Nội dung 3: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ khai thác diatomit hợp lý.
3.1. Nghiên cứu tổng quan CN khai thác diatomit trong & ngoài nước.
3.2. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ  khai thác quặng diatomit hợp lý.
Nội dung 4: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý chống lầy hợp lý.
4.1. Nghiên cứu tổng quan giải pháp xử lý chống lấy của một số đề tài đã nghiên cứu đã thực hiện.
4.2. Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý chống lầy hợp lý cho các thiết bị khai thác tại mỏ diatomit Phú Yên.

Nội dung 5: Triển khai áp dụng thử nghiệm giải pháp xử lý chống lầy cho thiết bị tại mỏ; đánh giá hiệu quả xử lý.
Nội dung 4: Tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo tổng kết.
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
TT Tên sản phẩm Số lượng Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
1 Bài báo    
  Thực trạng và giải pháp xử lý chống lầy hợp lý cho thiết bị trong khai thác quặng diatomit 01 Đăng trên Tạp chí Công nghiệp Mỏ
2 Tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ khai thác mỏ
3 Báo cáo theo qui định   Theo qui định
4 Báo cáo tổng kết 01 Báo cáo hoàn chỉnh, được nghiệm thu

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5