Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 1 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ
 
- Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ quặng Thiếc Phú Lâm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:        024.38 232 986           Fax: 024.38 456 983
- Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 ThS. Nguyễn Thị Thu VIMLUKI CNĐT - Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Lập đề cương + DT kỹ thuật; Tổ chức khảo sát, lấy mẫu nghiên cứu; Nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Viết báo cáo tổng kết.
2 KS. Trần Duy Long VIMLUKI Thư ký đề tài; Thực hiện chính nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, yếu tố ảnh hưởng công nghệ khai thác; Nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tổng hợp các chuyên đề báo cáo nghiên cứu.
3 ThS. Hoàng Ngọc Tuấn VIMLUKI Tham gia tư vấn khảo sát, lấy mẫu công nghệ; nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, các yếu tố ảnh hưởng và nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ.
4 KS. Hoàng Thị Xuân VIMLUKI Nghiên cứu tổng quan, thu thập tài liệu về các phương pháp khai thác trong và ngoài nước đối với các mỏ khoáng sản có thành tạo dạng vỉa. Tham gia nghiên cứu các điều kiện ĐCTV, ĐCCT, các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ khai thác Thiếc Phú Lâm.
5 KS. Vũ Văn Nam VIMLUKI Tham gia nghiên cứu công nghệ khai thác Thiếc Phú Lâm.
6 KS. Nguyễn Tiến Huy VIMLUKI Tham gia nghiên cứu công nghệ khai thác Thiếc Phú Lâm.
7 CN. Đoàn Thị Bích Hường VIMLUKI Tham gia lập đề cương đề tài, đánh giá hiệu quả kinh tế của giải pháp khai thác mỏ.
8 KS. Tạ Quang Hồng VIMLUKI Tham gia lập đề cương, nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ Thiếc Phú Lâm và khoáng sản có thành tạo dạng vỉa.
9 KS. Trần Thế Việt Cty TNHH MTV Thiếc Phú Lâm Tham gia lập đề cương, khảo sát lấy mẫu công nghệ, nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ Thiếc Phú Lâm.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng), trong đó: 
+ Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 350.000.000 đồng
+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng
- Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng giải pháp phù hợp khai thác mỏ quặng Thiếc Phú Lâm giúp Công ty Thiếc Phú Lâm tiến hành đầu tư khai thác sản xuất đạt hiệu quả kinh tế đối với mỏ trữ lượng nhỏ và hàm lượng nghèo, có thể áp dụng cho các mỏ quặng có thành tạo tương tự.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp khai thác trong và ngoài nước đối với các mỏ khoáng sản có thành tạo dạng vỉa;
+ Nghiên cứu các điều kiện địa chất mỏ, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp khai thác đối với các thân quặng tại mỏ Thiếc Phú Lâm.
+ Nghiên cứu giải pháp khai thác mỏ quặng Thiếc Phú Lâm theo hướng chuyển tiếp từ lộ thiên sang hầm lò nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá lựa chọn giải pháp khai thác phần lộ thiên đối với phần trên thân quặng và độ cao chuyển tiếp từ lộ thiên sang hầm lò.
- Nghiên cứu đánh giá lựa chọn giải pháp khai thác hầm lò đối với phần dưới thân quặng.
- Xây dựng bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế theo giải pháp công nghệ đề xuất.
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và dự toán.
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp khai thác trong và ngoài nước đối với các mỏ khoáng sản có thành tạo dạng vỉa.
Nội dung 3: Nghiên cứu các điều kiện địa chất mỏ, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp  khai thác đối với các thân quặng tại mỏ Thiếc Phú Lâm.
Nội dung 4: Nghiên cứu giải pháp khai thác mỏ quặng Thiếc Phú Lâm theo hướng chuyển tiếp từ lộ thiên sang hầm lò nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
4.1. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá lựa chọn giải pháp khai thác phần lộ thiên đối với phần trên thân quặng và độ cao chuyển tiếp từ lộ thiên sang hầm lò.
4.2. Nghiên cứu đánh giá lựa chọn giải pháp khai thác hầm lò đối với phần dưới thân quặng.
Nội dung 5: Tổng hợp dữ liệu, viết báo cáo tổng kết và bảo vệ đề tài.
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
Dạng II: Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú
(1) (2) (3) (4)
1 Giải pháp công nghệ khai thác phù hợp cho mỏ quặng Thiếc Phú Lâm có thể áp dụng cho các mỏ quặng có thành tạo dạng vỉa. - Giải pháp công nghệ khai thác mỏ Thiếc Phú Lâm phù hợp , hiệu quả kinh tế, dễ vận hành.. và có thể áp dụng cho các mỏ quặng có thành tạo dạng vỉa.
 
 
2 Bản vẽ thiết kế khai thác theo giải công nghệ đề xuất. Theo quy định tại:
- TCVN 5326 - 2008. Tiêu chuẩn quốc gia và kĩ thuật khai thác mỏ lộ thiên.
- Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch 18 - TCN - 5 - 2006.
- QCVN 04:2017/BCT - Quy chuẩn về kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò.
 
Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi chú
1 Bài báo Đảm bảo tính chính xác và khoa học Tạp chí Công nghiệp Mỏ  

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5