Dự báo một số tác động môi trường và biện pháp xử lý từ dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất muối công nghiệp” tại tỉnh Lạng Sơn

 
ThS. Nguyễn Thị Lài - Trung tâm Môi trường Công nghiệp
1. Tổng quan
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất muối công nghiệp được đầu tư mở rộng từ Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất muối molipdat” tại Đồi Mỏ Thai, thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do Công ty Cổ phần Kim Đạt làm Chủ đầu tư. Trên cơ sở dự án ”Xây dựng nhà máy sản xuất muối molipdat” sản xuất các sản phẩm oxit molipden MoO3 (sản lượng 200 tấn/năm), muối amoni molipdat (NH4)2MoO4 (sản lượng 80 tấn/năm), muối natri molipdat Na2MoO4 (sản lượng 70 tấn/năm) Công ty Cổ phần Kim Đạt sẽ tiến hành tăng công suất và sản xuất thêm các sản phẩm mới bao gồm:
- Muối kim loại molybdenum (MoO3)(Na2MoO4) sản lượng 1.000 tấn/năm;
- Muối kim loại vanadin (NH4VO3) sản lượng 1.000 tấn/năm;
- Muối kim loại vonfram (Na2WO4) sản lượng 500 tấn/năm;
- Muối kim loại niken (NiCO3) sản lượng 500 tấn/năm;
- Muối kim loại coban (CoCO3) sản lượng 500 tấn/năm;
Các sản phẩm muối kim loại nói trên được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc yêu cầu của khách hàng.
Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý để đi vào sản xuất.
2. Một số tác động môi trường phát sinh từ Dự án
► Tác động môi trường không khí:
- Bụi và khí phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất và sản phẩm đi tiêu thụ;
- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình phối trộn nguyên liệu, nghiền nguyên liệu.
- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình nung nguyên liệu sau phối trộn, đốt than đá của lò hơi.
Bụi và khí thải từ khu vực sản xuất nếu không được xử lý phát tán ra môi trường và xâm nhập vào cơ thể có thể gây bệnh bụi phổi, viêm đường hô hấp đối với những người thường xuyên tiếp xúc.
► Tác động môi trường nước:
Nước thải từ các công đoạn sản xuất phát sinh khoảng 92,67 m3/ngày đêm. Thành phần nước thải sản xuất có đặc trưng độ pH cao và có thành phần chính là các muối NaCl, NH4Cl. Nếu không có phương án quản lý mà xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hưởng như:
+ Thay đổi cục bộ nhiệt độ môi trường nước ở điểm tiếp nhận nước;
+ Gây chết động vật thủy sinh do tăng nhiệt độ bất thường;
+ Hạn chế sinh trưởng của động vật thủy sinh do làm thay đổi nhiệt độ môi trường nước;
+ Hạn chế khả năng hòa tan oxi từ khí quyển vào môi trường thủy vực do lớp dầu loang ngăn cản;
+ Ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và trao đổi chất của sinh vật thủy sinh;
+ Dầu mỡ khoáng lắng đọng gây ô nhiễm tầng đáy thủy vực.
► Tác động do chất thải rắn:
Chất thải rắn chính bao gồm xỉ than, bã thải. Tổng lượng quặng sử dụng cho dây chuyền sản xuất là: 35.543,13 tấn/năm, lượng bã thải phát sinh trong sản xuất là 30.043,13 tấn/năm (khoảng 106,81 tấn/ngày). Thành phần chủ yếu là những thành phần muối kim loại như Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, CuSO4 …. là những chất thải công nghiệp thông thường không phải chất thải nguy hại.
3. Một số biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường
Xử lý nước thải: Nước thải được tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. Đối với nước có nồng độ NaCl, Na2SO4 cao xử lý trước khi tuần hoàn bằng phương pháp hấp thụ, trao đổi ion nhằm hấp thụ hết các ion kim loại nặng trong dung dịch.
Xử lý khí thải: Khí thải chủ yếu chứa bụi, SO2, CO2  và một phần nhỏ, NOx, sinh ra từ quá trình nung thiêu được quạt hút hút theo đường ống dẫn tới hệ thống lọc bụi túi vải để tách toàn bộ bụi ra khỏi luồng khí. Bụi thu được sẽ đưa sang quá trình ngâm tách để sản xuất muối. Khí thải qua hệ thống lọc bụi túi vải sẽ được đưa vào hệ thống xử lý khí thải. Hệ thống xử lý bao gồm 02 tháp giàn phân và 01 bể hấp thụ xử lý theo phương pháp hấp thụ sau đó trung hòa bằng nước vôi trong hệ thống xử lý khí thải.
► Xử lý chất thải rắn: Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ dự án được Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo đúng quy định.
4. Kết luận
Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất muối công nghiệp tại Đồi Mỏ Thai, thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của công ty Kim Đạt khi đi vào hoạt động sẽ sản xuất ra các sản phẩm muối của Mo, W, V, Ni và Co, là nguyên liệu, phụ gia cho nhiều ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu, giải quyết công việc cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Các tác động đối với môi trường đã được chỉ ra trong ĐTM, sẽ được xem xét xử lý theo các giải pháp đã nêu, đảm bảo đáp ứng các qui định của Luật bảo vệ môi trường cũng như các qui định của địa phương.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5