Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy liên hiệp sản xuất gang thép Long Sơn”

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy liên hiệp sản xuất gang thép Long Sơn”
Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Long Sơn
Địa điểm thực hiện: Bình Định
Tên công việc: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
hời gian thực hiện: 2021

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2